Stadgar för Kristen Idrottskontakt (KRIK)

Antagna av KRIKs årsmöten 2023-03-01 i Uppsala och 2024-03-06 i Uppsala.

Förbundets namn är Kristen Idrottskontakt, nedan benämnt KRIK.
Huvudsäte för KRIK är Uppsala.
Med Styrelsen avses nedan den styrelse som är vald för KRIK centralt.

§ 1 Syfte
1 KRIK vill bevara, inspirera och vinna idrottsfolk till ett kristet liv genom att vara en mötesplats som förenar glädjen i idrotten och den kristna tron.
2 KRIK vill vara en tvärkyrklig idrottsrörelse som arbetar mot idrottssammanhang och församlingar.

§ 2 Bekännelse
KRIKs centrala teologiska grund ligger i enlighet med Bibeln och tron på Guds försonande verk genom Jesu Kristi liv, död och uppståndelse.

§ 3 Uppbyggnad
1 Alla fysiska personer som delar KRIKs intresse och som betalar sin medlemsavgift eller på annat sätt bekräftar sitt medlemskap är välkomna att bli medlemmar i KRIK. Alla medlemmar är medlemmar centralt, antingen direkt eller genom en grupp. Som medlem i grupp är man även medlem på regional nivå, där sådan finns.
2 Utträde ur KRIK sker antingen genom obetald medlemsavgift eller genom skriftlig begäran till KRIK-kontoret.
3 Medlem som aktivt motarbetar § 1 och § 2 i föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningens intresse kan av Styrelsen uteslutas ur föreningen.
4 KRIKs verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 4 Årsmötet
1 Årsmötet (ÅM) är KRIKs högsta beslutande organ och ska hållas årligen senast den 30 april.
2 Alla medlemmar har yttranderätt och rösträtt vid ÅM så långt de finns upptagna i medlemsdatabasen. KRIKs Styrelseledamöter äger rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut, dock inte i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.
3 Motioner till ÅM ska vara Styrelsen tillhanda senast 6 veckor före ÅM. ÅM ska vara utlyst minst 8 veckor i förväg. Handlingar ska finnas till hands på hemsidan minst en vecka innan ÅM.
4 ÅM behandlar:
a) Val av ordförande, sekreterare för mötet samt två justeringspersoner som också är rösträknare
b) Verksamhetsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
c) Ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret.
d) Revisorernas rapport för det senaste verksamhetsåret.
e) Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det senaste verksamhetsåret.
f) En treårig strategiplan, som antas av årsmötet vart tredje år. Vid årsmötena år 2 och 3 finns möjlighet till revidering av planen.
g) Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter till styrelsen.
h) Val av tre styrelseledamöter för två år och en för ett år, samt eventuella fyllnadsval. Styrelsen består av sju ledamöter samt två ersättare. Ersättarna väljs för ett år. Fyra styrelseledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte.
i) Val av revisorer.
j) Val av valberedning till nästa ÅM.
k) Andra ärenden som nått Styrelsen senast två månader innan årsmötet.
5 Extra årsmöte
a) Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
b) Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
c) När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte. Det extra årsmötet ska kallas till i enlighet med § 4.3.
d) Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
e) Om styrelsen underlåter att kalla till extra årsmöte enligt § 4.5c  får de som gjort framställningen kalla till det extra årsmötet i styrelsens ställe i enlighet med § 4.3.
f) För det extra årsmötet gäller yttranderätt och rösträtt i enlighet med § 4.2.

§ 5 Styrelsen
1 Ordförande och vice ordförande utses av årsmötet. I övrigt konstituerar Styrelsen sig själv.
2 För att Styrelsen ska kunna vara beslutsmässig krävs 4 stycken röstberättigade. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
3 Styrelsens uppgifter är:
a) Se till att KRIK bedrivs i linje med vad ÅM beslutat i sin strategiplan och enligt gällande stadgar.
b) Dra upp långsiktiga riktlinjer för arbetet.
c) Förvalta ekonomi och ägodelar.
d) Handha förhandlingar och samverkan med andra organisationer.
4 Föreningens firma tecknas av de personer som Styrelsen beslutar att ge denna rätt. I Styrelsens beslut ska framgå om firmateckningsrätten gäller personerna tillsammans eller var för sig.
5 Styrelseprotokoll skall föras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt. Dessa skall justeras av ordföranden och en vald justerare.

§ 6 Grupper
1 Ansökan om anslutning av grupp sker genom att gruppen skickar in antagna stadgar till KRIK-kontoret. Önskar en grupp begära utträde sker detta genom skriftlig ansökan till KRIK-kontoret. Ansluten grupp som bedriver verksamhet som motarbetar §§ 1-2 i riksorganisationens stadgar kan av Styrelsen uteslutas ur KRIK. Vid eventuellt överklagande ska gruppen vända sig till KRIKs årsmöte.
2 Grupperna ska bedriva sin verksamhet enligt KRIKs syftesparagraf.
3 Gruppernas stadgar ska godkännas av KRIK-kontoret.
4 Grupperna väljer själva hur de vill organisera sin verksamhet.
5 Fast egendom får ej anskaffas eller avyttras utan att samtycke från Styrelsen har givits.
6 Grupperna är ansvariga gentemot Styrelsen och ÅM.
7 Om en grupp upphör sin verksamhet inom KRIK så tillfaller alla ägodelar och ekonomiska tillgångar KRIK.
8 Grupperna ska ha ett lokalt årsmöte varje år där alla medlemmar äger röst- och yttranderätt.
Det lokala årsmötet behandlar:
a) Verksamhetsredovisning.
b) Ekonomisk redovisning för föregående kalenderår, revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
c) Val av styrelse för gruppen.
9 Årsmötesprotokoll och verksamhetsredovisning för gruppen ska insändas till KRIK centralt varje år.

§ 7 Drogfria arrangemang
Det är inte tillåtet att medta eller bruka någon form av drog, tobak eller alkohol vid någon av KRIKs sammankomster.

§ 8 Stadgeändringar
Stadgeändringar kan göras om motion är Styrelsen tillhanda senast två månader innan ÅM och beslut tas med 2/3 majoritet på två ÅM i följd. Ändringar av § 1 och § 2 kan inte göras.

§9 Upplösning
För upplösning av KRIK krävs beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med 2/3 majoritet. Innan beslut om upplösning tas ska alla medlemmar vid båda årsmötena ha informerats om förslaget. Vid upplösning av KRIK ska KRIKs tillgångar tillfalla ändamål som ligger i enlighet med KRIKs intresse och syftesparagraf.

(OBS. Dessa stadgar gäller för den centrala organisationen Kristen idrottskontakt (KRIK). Stadgar för de lokala KRIK-grupperna finns på resursbanken)