Stadgar för Kristen Idrottskontakt (KRIK)
Antagna vid KRIKs årsmöte 2019-02-15 i Kungsporten, Huskvarna.

Förbundets namn är Kristen Idrottskontakt, nedan benämnt KRIK.
Huvudsäte för KRIK är Uppsala.
Med Styrelsen avses nedan den styrelse som är vald för KRIK centralt.

§ 1 Syfte
1 KRIK vill bevara, inspirera och vinna idrottsfolk till ett kristet liv genom att vara en mötesplats som förenar glädjen i idrotten och den kristna tron.
2 KRIK vill vara en tvärkyrklig idrottsrörelse som arbetar mot idrottssammanhang och församlingar.

§ 2 Bekännelse
KRIKs centrala teologiska grund ligger i enlighet med Bibeln och tron på Guds försonande verk genom Jesu Kristi liv, död och uppståndelse.

§ 3 Uppbyggnad
1 KRIK består av enskilda medlemmar som är idrottsaktiva, idrottsledare eller på annat sätt idrottsengagerade. Alla medlemmar är med i KRIK centralt, antingen direkt eller genom en lokalavdelning. Som medlem i lokalavdelning är man även medlem på distriktsnivå, där sådan finns.
2 Alla fysiska personer som delar KRIKs intresse och som betalar sin medlemsavgift är välkomna att bli medlemmar i KRIK.
3 Utträde ur KRIK sker antingen genom obetald medlemsavgift eller genom skriftlig begäran till Styrelsen.
4 Medlem som aktivt motarbetar § 1 och § 2 i föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningens intresse kan av Styrelsen uteslutas ur föreningen.
5 KRIKs verksamhet bygger på lokalavdelningar som ligger under Styrelsen.
6 Årsmötet är KRIKs högsta beslutande organ.
7 KRIKs verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
8 För upplösning av KRIK krävs beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med 2/3 majoritet. Innan beslut om upplösning tas ska alla medlemmar vid båda årsmötena ha informerats om förslaget. Vid upplösning av KRIK ska KRIKs tillgångar tillfalla ändamål som ligger i enlighet med KRIKs intresse och syftesparagraf.

§ 4 Årsmötet
1 Årsmötet (ÅM) ska hållas årligen senast den 30 april.
2 Alla medlemmar har yttranderätt och rösträtt vid ÅM så långt de finns upptagna i medlemsdatabasen. KRIKs Styrelseledamöter äger rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut, dock inte i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.
3 Motioner till ÅM ska vara Styrelsen tillhanda senast 6 veckor före ÅM. ÅM ska vara utlyst minst 8 veckor i förväg. Handlingar ska finnas till hands på hemsidan minst en vecka innan ÅM.
4 ÅM behandlar:
a) Val av ordförande, sekreterare för mötet samt två justeringspersoner som också är rösträknare
b) Verksamhetsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
c) Ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret.
d) Revisorernas rapport för det senaste verksamhetsåret.
e) Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det senaste verksamhetsåret.
f) Styrelsen lägger fram en strategiplan för de nästkommande 3 åren som ska godkännas av ÅM.
g) Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter till styrelsen.
h) Val av tre styrelseledamöter för två år och en för ett år, samt eventuella fyllnadsval. Styrelsen består av sju ledamöter samt två ersättare. Ersättarna väljs för ett år. Fyra styrelseledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte.
i) Val av revisorer.
j) Val av valberedning till nästa ÅM.
k) Andra ärenden som nått Styrelsen senast två månader innan årsmötet.

§ 5 Styrelsen
1 Ordförande och vice ordförande utses av årsmötet. I övrigt konstituerar Styrelsen sig själv.
2 För att Styrelsen ska kunna vara beslutsmässig krävs 4 stycken röstberättigade. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
3 Styrelsens uppgifter är:
a) Se till att KRIK bedrivs i linje med vad ÅM beslutat i sin strategiplan och enligt gällande stadgar.
b) Dra upp långsiktiga riktlinjer för arbetet.
c) Förvalta ekonomi och ägodelar.
d) Hjälpa och uppmuntra lokalavdelningar och enskilda medlemmar till aktivt engagemang i KRIK och i linje med KRIKs syfte.
e) Arbeta fram instruktionsmateriel och ledarutbildningar för ledare inom KRIK.
f) Handha förhandlingar och samverkan med andra organisationer.
4 Föreningens firma tecknas av de personer som Styrelsen beslutar att ge denna rätt. I Styrelsens beslut ska framgå om firmateckningsrätten gäller personerna tillsammans eller var för sig.
5 Styrelseprotokoll skall föras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt. Dessa skall justeras av ordföranden och en vald justerare.

§ 6 Lokalavdelningar
1 Ansökan om anslutning av lokalavdelning sker genom att föreningen skickar in av föreningen antagna stadgar till Styrelsen. Önskar en lokalavdelning begära utträde sker detta genom skriftlig ansökan till Styrelsen. Styrelsen beslutar om anslutning och utträde. Ansluten förening som bedriver verksamhet som motarbetar §§ 1-2 i riksorganisationens stadgar kan av Styrelsen uteslutas ur KRIK. Vid eventuellt överklagande ska föreningen vända sig till KRIKs årsmöte.
2 Lokalavdelningarna ska bedriva sin verksamhet enligt KRIKs syftesparagraf.
3 Lokalavdelningarnas stadgar ska godkännas av Styrelsen.
4 Lokalavdelningarna väljer själva hur de vill organisera sin verksamhet.
5 Fast egendom får ej anskaffas eller avyttras utan att samtycke från Styrelsen har givits.
6 Lokalavdelningarna är ansvariga gentemot Styrelsen och ÅM.
7 Om en lokalavdelning upphör sin verksamhet inom KRIK så tillfaller alla ägodelar och ekonomiska tillgångar KRIK.
8 Lokalavdelningarna ska ha ett lokalt årsmöte varje år där alla medlemmar äger röst- och yttranderätt.
Det lokala årsmötet behandlar:
a) Verksamhetsredovisning.
b) Ekonomisk redovisning för föregående kalenderår, revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
c) Val av styrelse för avdelningen. Majoriteten bör vara under 25 år.
d) En verksamhetsplan för kommande år rekommenderas.
9 Årsmötesprotokoll och verksamhetsredovisning för lokalavdelningen ska insändas till KRIK centralt varje år.

§ 7 Drogfria arrangemang
Det är inte tillåtet att medta eller bruka någon form av drog, tobak eller alkohol vid någon av KRIKs sammankomster.

§ 8 Stadgeändringar
Stadgeändringar kan göras om motion är Styrelsen tillhanda senast två månader innan ÅM och beslut tas med 2/3 majoritet på två ÅM i följd. Ändringar av § 1 och § 2 kan inte göras.

(OBS. Dessa stadgar gäller för den centrala organisationen Kristen idrottskontakt (KRIK). Stadgar för de lokala KRIK-grupperna finns på resursbanken)